Lees meer

home / aanmelden mbo-dag

Helaas, de aanmelding voor de MBO-dag is gesloten

Het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Neem contact op met info@mborijnmond.nl voor meer informatie over een eventuele beschikbaarheid.Toelichting: Gesprekstafels MBO-dag

Nog steeds vallen er veel studenten uit in het eerste jaar van het mbo. Onderzoek toont aan dat dit vaak te maken heeft met verkeerde verwachtingen over de opleiding, persoonlijke problematiek of het ontbreken van voldoende studie- en sociale vaardigheden die nodig zijn op het mbo. Op deze MBO dag staan we stil bij programma’s en projecten die het mbo en hun partners bieden aan jongeren die (dreigen) uit te vallen en die hen helpen om hun plek en de weg naar onderwijs of werk én zichzelf te vinden.

Er zijn 3 gespreksrondes van 20 minuten.1. LOB & kansrijke keuzes in het vmbo

Annette Diender & Arie Gelderblom

Het arbeidsmarktperspectief heeft nauwelijks invloed op de studiekeuzes die leerlingen in het vmbo maken, zo blijkt uit onderzoek dat SEOR (een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) heeft gedaan naar de effectiviteit van LOB op het vmbo. In theorie is er geen tegenstelling tussen keuzevrijheid en kansrijk opleiden: het is mogelijk om een vervolgopleiding te kiezen die aansluit bij de individuele interesses en talenten én die een goed arbeidsmarktperspectief biedt. Toch laat de praktijk zien dat de focus van LOB in het vmbo primair ligt op de talenten en interesses van leerlingen, en veel minder op kans op werk, terwijl jongeren zelf dit wel belangrijk vinden. Zo maken veel jongeren, en dan vooral jongeren met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, studiekeuzes die ongunstig zijn voor hun loopbaan. In deze gesprekstafel delen we de uitkomsten van het onderzoek en met name de mening van de leerlingen met jullie.


2. Leerwerkloket en het vo

Mariska Sengsily & Annemieke van der Bilt

Het Leerwerkloket helpt en adviseert werkenden, werkzoekenden, scholieren en werkgevers op het gebied van leren en werken vanuit de visie Leven Lang Ontwikkelen. Iedereen met vragen over omscholing, bijscholing en leerwerktrajecten kan bij ons terecht. Scholieren die niet weten wat ze willen, niet weten hoe ze op zoek moeten naar een BBL-werkplek, geen idee hebben van de arbeidsmarkt kunnen wij helpen en adviseren. Elk Leerwerkloket is een onafhankelijk samenwerkingsverband tussen gemeenten, roc’s en UWV. Er zijn 35 Leerwerkloketten verspreid over het hele land. Wat doet het Leerwerkloket precies? Wat kan het betekenen voor decanen? Hoe kunnen decanen gebruik maken van deze instantie? Vragen die kort aan de orde komen aan deze tafel.”


3. Albeda YOU & Talent Hub op Zuid

Albeda: Janne Wijk (projectleider YOU) & Merel Fonteijn (projectleider Talenthub)

YOU is zowel een instroomprogramma van Albeda voor (aankomende) studenten die nét dat persoonlijke zetje nodig hebben om op het mbo te starten, als een interne time-out mogelijkheid. Een groep van maximaal 12 jongeren gaat gedurende een periode van 5 weken aan de slag met hun persoonlijke ontwikkeling door middel van trainingen en peercoaching. YOU is powered by trainers van welkom@ Albeda en bestaat uit bevlogen loopbaanbegeleiders, trainers en hbo-studentcoaches die jongeren helpen bij het maken van een bewuste en reële loopbaankeuze. YOU is er voor iedereen die intensieve begeleiding nodig heeft om te ontdekken wie je bent en wat je nodig hebt om de volgende stap te zetten. Deelnemers zijn vaak (aankomende) studenten die graag weer de stap naar het mbo willen maken of dreigen uit te vallen in de huidige opleiding. Maar ook jongeren die geen werk of opleiding kunnen vinden, of juist wél een plan hebben maar niet weten hoe te beginnen, zijn welkom bij YOU. Na 5 weken in een groep te hebben gewerkt, worden de deelnemers individueel en op maat begeleid totdat ze klaar zijn uit te stromen. Er zijn geen harde voorwaarden om deel te nemen aan YOU.

De Talenthub op Zuid is een samenwerkingsverband van verschillende roc’s in Rotterdam-Rijnmond. De Talenthub op Zuid is een onderwijsinitiatief (gevormd door mbo’s Albeda, Zadkine, TCR en STC) om jongeren die zijn uitgevallen/dreigen uit te vallen vanuit het onderwijs zonder startkwalificatie een plek te bieden om hun talenten te ontdekken en zich te oriënteren op de toekomst. Samen met het bedrijfsleven begeleidt de Talenthub jongeren naar school-fitheid en werkfitheid: succesvol zijn op een opleiding die aansluit bij hun interesse en talent. Als school (nog) geen optie is, zoeken de jongeren met het Talenthub-netwerk naar een passende werkplek of een andere oplossing. Zo (re)activeren jongeren hun eigen ontwikkeling. Zij nemen zelf regie over hun (leer)loopbaan met als doel duurzaam te participeren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Op 29 juni jl. is de Talenthub op Zuid onderscheiden met de 2e prijs Nederlandse Onderwijspremie mbo. Lees hier het bericht.

Bij beide programma’s staan de jongeren centraal, terwijl in het onderwijs het resultaat – het behalen van het diploma – voorop staat. YOU en Talenthub werken procesgericht in plaats van resultaatgericht. Het perspectief van de jongere is belangrijk. En er wordt primair gekeken vanuit de behoefte van de student in plaats van na te gaan wat mogelijk is. Hoe YOU en de Talenthub werken en wat zij voor het vo en decanen kunnen betekenen, bespreken we aan de tafel.


4. LOB-TV, project Glansrijk doorstromen en eenduidige Studentenplaatsing

Zadkine: Marcel Bremer, Miranda Zandbergen & Tanja Kanders

Zadkine heeft twee YouTube-kanalen ontwikkeld om toekomstige studenten op een eigentijdse wijze kennis te laten maken met het mbo. Geïnteresseerden kunnen zich zelfstandig oriënteren op de overstap naar het mbo. Het kanaal LOB-TV is een algemeen, neutraal kanaal dat bestaat uit korte filmpjes waarin vo-leerlingen antwoord krijgen op hun vragen. Dit kanaal wordt steeds verder uitgebouwd en vernieuwd. Daarnaast heeft Zadkine het Zadkine-kanaal ontwikkeld, dat meer is gericht op het mbo zoals dat binnen Zadkine invulling krijgt.

Het project Glansrijk Doorstromen van schooljaar 2022-2023 heeft veel inzicht en kennis over de juiste aanpak voor de voorbereiding en nazorg van een vo-leerling naar de rol als student in het mbo opgeleverd. Dit is gedeeld met de Rijnmondse scholen tijdens een conferentie vo-mbo. De conferentie heeft het met veel enthousiasme ontvangen en omarmt. Sterker nog, het heeft geleid tot een nieuw ROB-initiatief; namelijk het project Samenwerkingskoepel Glansrijk Doorstromen. Voor deze samenwerkingskoepel hebben zich inmiddels 15 vo-scholen uit de regio Rijnmond aangemeld. Uitgangspunt is om middels de learnings van Glansrijk Doorstromen een doorlopende leerroute en leerlijn te ontwikkelen. Voor de nieuwe samenwerkingskoepel worden verschillende onderdelen vanuit de al bestaande mbo-experience binnen Zadkine en de learnings van Glansrijk Doorstromen op dit moment ontwikkeld en zullen worden ingezet om uiteindelijk tot een competentieprofiel mbo-student (Paspoort) te komen. Zo krijgen de aankomende studenten verschillende facetten aangeboden om tot een verdiepende oriëntatie van het mbo en hun toekomstige opleiding te komen.

Op 1 september is Zadkine overgegaan op een eenduidige Studentplaatsing. De belangrijkste rol is hierin weggelegd voor de Adviseur Plaatsing & Voorlichting. Voorlichting en verbinding met aanleverende scholen en instanties voor de voorbereiding op de overstap naar het mbo wordt een belangrijk onderdeel van het takenpakket. Aan tafel worden deze drie trajecten nader toegelicht.


5. Mijn profiel

Grafisch Lyceum Rotterdam: Sharonne de Weger

Fijn en energiek werk doen wat goed bij je past is een belangrijke factor voor levensgeluk. Belangrijk is dat je heel bewust daarin keuzes maakt, ook wat je studieloopbaan betreft.

Zelfreflectie is daarbij het sleutelwoord. Op het GLR willen we dit de studenten vooral leren in de nieuwe leerlijn “Mijn Profiel”. Dit doen de studenten vooral door 1 op 1-gesprekken met de profielcoach te voeren. De 95 profielcoaches zijn getraind in gesprekstechnieken om de vragen naar boven te halen en het bewustzijn: “Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Waar wil ik dat? Wie heb ik daarvoor nodig? Hoe ‘Mijn Profiel’ werkt en hoe je hierop in kan spelen als decaan staan in deze tafel centraal.


6. Doorlopende leerroute - Produceren, Installeren en Energie (PIE)

Techniek College Rotterdam & Sterk Techniekonderwijs: Anton Brand

Een logische route naar het mbo-diploma waar de leerling bewust kiest, geen dubbelingen heeft in het lesprogramma, een snellere route volgt en doorlopende begeleiding krijgt. Leerlingen volgen al op het vo een gedeelte van mbo-niveau 2. Hierdoor behalen zij in één jaar hun mbo-niveau 2-opleiding in plaats van in 2 jaar. Deze route is een samenwerking van vmbo- scholen De Hef, Comenius en Zuiderpark College en Techniek College Rotterdam. De opzet en manier van werken van deze route wordt aan tafel toegelicht.


7. New LIFE

Lentiz | MBO LIFE College: Elif Ciftci & Marcel Luiten

New LIFE is een afdeling van Lentiz MBO | LIFE College, speciaal voor jongeren die door persoonlijke omstandigheden geen startkwalificatie (diploma havo of mbo-niveau 2) hebben behaald. Het team van New LIFE is gespecialiseerd in maatwerktrajecten. We geven de aandacht en steun die jongeren nodig hebben om de problemen aan te pakken en het mbo-niveau 2 diploma (eventueel versneld) te halen. Naast een coach krijgen jongeren begeleiding van een maatschappelijk werker, een psycholoog en een jongerenwerker. Ze krijgen met dit programma hun leven weer op de rails en kunnen zich richten op hun toekomst. Flexibele instroom gedurende het gehele schooljaar. Hoe je als decaan een beroep kunt doen op New LIFE bespreken we aan tafel.Meer weten over MBO Platform Rotterdam-Rijnmond?

MBO Platform Rotterdam-Rijnmond
E-mail: info@mborijnmond.nl

Contact opnemen